Main
Search
Press Report
Entries
Events
Schedule
Participants
Participant Filter
Clubs
Participant Counts
Results
Medal Winners
Results
Results (by date)
Specific results
Final results filter
Finals results (participants)
Totals
Participant Medals
Team Points
Individual Points
Club Medals
Club Points
Records
New Records
Previous Records
Records for next meet

For organizers
Event Result Sheets
Result Sheets for dates
Schedule Printing
Schedule Filter
Club Entries
Book Entries
Form Entries
Participant Ranks
Time Conversions

Feedback Form
About

   

Khar Gymkhana Home Swim Gala 2012

Swimming

Medal tally of participants

Medal tally of the participants
Sr.No.
Participant
Club
Gold
Silver
Bronze
1 Jason Smith Khar Gym 5 0 0
2 Meet Makhija Khar Gym 5 0 0
3 Pragati Gupta Khar Gym 5 0 0
4 Seeya Bijlani Khar Gym 5 0 0
5 Sushrut Kapse Khar Gym 5 0 0
6 Yuvraj Wadhwani Khar Gym 5 0 0
7 Sanjiti Saha Khar Gym 4 1 0
8 Neha Prasad Khar Gym 4 0 0
9 Renaa Jain Khar Gym 4 0 0
10 Avantika Chavan Khar Gym 3 2 0
11 Neel Roy Khar Gym 3 0 0
12 Ishaan Nagarkatti Khar Gym 2 3 0
13 Evanka Shah Khar Gym 1 4 0
14 Aditi Dhumatkar Khar Gym 1 3 1
15 Sanah Bhabha Khar Gym 1 3 1
16 Monique Gandhi Khar Gym 1 0 2
17 Asha Khanna Khar Gym 1 0 0
18 Bibhas Dasgupta Khar Gym 1 0 0
19 Chandrika Kamath Khar Gym 1 0 0
20 Harshiv Puri Khar Gym 1 0 0
21 Raj Tejuja Khar Gym 1 0 0
22 Aaryaman Jaising Khar Gym 0 5 0
23 Jaiveer Motwani Khar Gym 0 5 0
24 Khushi Patel Khar Gym 0 5 0
25 Sakshi Awatramani Khar Gym 0 5 0
26 Siddhant Mani Khar Gym 0 5 0
27 Nimay Ashar Khar Gym 0 4 0
28 Proteeti Sinha Khar Gym 0 2 2
29 Vidit Agrawal Khar Gym 0 2 1
30 Anam Nensey Khar Gym 0 1 0
31 Jai Rohra Khar Gym 0 1 0
32 Minesh Babla Khar Gym 0 1 0
33 Nanik Kukreja Khar Gym 0 1 0
34 Aanya Wala Khar Gym 0 0 5
35 Sunit Vaidya Khar Gym 0 0 5
36 Rohan Agarwal Khar Gym 0 0 4
37 Krish Lalwani Khar Gym 0 0 3
38 Krsh Punjabi Khar Gym 0 0 3
39 Muskaan Patel Khar Gym 0 0 2
40 Pramiti Vaidya Khar Gym 0 0 2
41 Trisha Bhimani Khar Gym 0 0 2
42 Anshuman Jaising Khar Gym 0 0 1
43 Deeva Jadwani Khar Gym 0 0 1
44 Lavisha Motwani Khar Gym 0 0 1
45 Loknath Char Khar Gym 0 0 1
46 Naveenbhai Kapadia Khar Gym 0 0 1
47 Priyansh Jain Khar Gym 0 0 1
48 Rahul Bhimani Khar Gym 0 0 1
49 Seerat Luggani Khar Gym 0 0 1
50 Shloka Gidwani Khar Gym 0 0 1
Gold medals: 59

Silver medals: 53

Bronze medals: 42